OUG 32/2020 Șomajul tehnic

Șomajul tehnic pentru profesii liberale, PFA și ÎI conform OUG 32/2020


OUG 32/2020 pentru completarea și modificarea OUG 30/2020 prevede acordarea șomajului tehnic pentru alți profesioniști astfel cum sunt definiți în art. 3, alin 1 și 2 din Codul Civil, categorie în care intră și profesiile liberale, persoane fizice autorizate (PFA) sau Intreprinderi Individuale (II).


Art I. pct.9 „(1) Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.”


OUG 32/2020 prevede întreruperea activității (ceea ce presupune în mod normal o întrerupere totală) ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, spre deosebire de OUG 30/2020 care prevedea că îți întrerupi activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020

Totodată, nivelul subvenției pentru șomaj tehnic a fost majorat de la salariul minim brut garantat în plată de 2350 lei la 75% din salariul mediu brut. Pentru anul 2020 salariul mediu brut este de 5429, astfel că subvenția pentru șomajul tehnic este de 4071 lei brut. Această sumă este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, conform Codului Fiscal.


(5) Indemnizația prevăzută la alin. (1), (2) și (4) este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile fiscale prevăzute la alin. (5) privind calculul, declararea și plata acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice.


OUG 29/2020 prevede că formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară și a celorlalte măsuri de protecție și prevenție stabilite de autoritățile competente ca urmare a instituirii stării de urgență, măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii. Așadar, pentru cele 3 profesii nici vorbă de șomaj tehnic, nefiind în situația unei întreruperi totale a activității.


Pentru obținerea indemnizației de șomaj tehnic este necesară o cerere din partea solicitantului și o declarație pe propria răspundere că este nevoit să-și întrerupă (suspende) total activitatea ca urmare a măsurilor pentru evitarea răspândirii COVID-19. Modelul declarației pe propria răspundere va fi stabilit prin Ordin al Ministrului Muncii, iar procedura de declarare și plată a indemnizației de somaj tehnic, precum și plata impozitului pe venit va fi stabilită prin ordin comun al Ministrului Muncii și al Ministrului Finanțelor.


Actele se vor trimite la structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) http://www.mmanpis.ro/ .
Pe pagina oficiala ANPIS anunță că Depunerea documentelor pentru indemnizațiile aferente perioadei 16-31 martie 2020, se face în perioada 1-10 aprilie 2020 la adresele de poștă electronică, Adrese de posta electronica pentru depunerea solicitărilor : click tabel


Update: la adresa www.mmanpis.ro s-au publicat modelele cererilor și declarațiilor pe propria răspundere, precum și pașii care trebuiesc urmați pentru transmiterea documentelor. Se solicită extras de cont pentru un cont bancar deschis pe forma de organizare a profesiei, nu pe persoana fizică titulară.

Update 2:

Prin OUG 53 din 15.04.2020 publicată în MO 235/21.04.2020 cu intrare in vigoare la data publicării în MO, se introduce la art. XV din OUG 30/2020 alin.1^1 prin care se specifică

De indemnizaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi avocaţii a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă

în următoarele condiții:

dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020. (5.429 lei.)

Suma achitată în baza art.XV din OUG 30/2020 tuturor profesiilor liberale care beneficiază de indemnizația de sprijin este in cuantum brut, beneficiarii având obligația achitării impozitului pe venit, prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final, contribuția de asigurări sociale, cota de 25% asupra bazei de calcul și cota de contribuție la asigurările sociale de sănătate de 10%.

Totul bine și frumos, că se specifică, cu articol si lege, cotele care urmează a fi virate, dar avocații nu contribuie la sistemul public de asigurări sociale, având propria casă de pensii, așa că întrebarea care trebuie lămurită este se va plăti de avocați contribuția la bugetul de asigurări sociale sau la casa de pensii a avocaților? Va fi considerată aceasta indemnizație venit din profesie?

Termenul de depunere a cererilor de către avocați pentru luna martie este de 10 zile lucrătoare începând cu data de 21.04.2020.

Update 3

S-au publicat modelele cererilor și declarațiilor pe propria răspundere pentru indemnizațiile de sprijin de care beneficiază avocații, prin ordinul 849 din 23.04.2020. Ca documente se solicită adeverință de la barou din care sa rezulte că solicitantul este in exercițiul profesiei de avocat, copie carte identitate, extras de cont și declarația pe propria răspundere în care trebuiesc menționate veniturile încasate din profesie pentru luna in care se solicită sprijinul și media lunara a veniturilor pe anul 2019.


Update 4

Începand cu 1 mai cererile se depun pe site-ul aici.gov.ro unde se completeaza un formular, se descarca in format pdf formularul de cerere si declaratie, functie de beneficiar, se incarca documentele in formular si intreg formularul la formularul de pe aici.gov.ro si se trimite urmand a primi un numar de inregistrare.